Regulamin Usługi Paybynet 
 
Przedmiot Regulaminu Usługi Paybynet § 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000113064, zwaną dalej „KIR”. 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez KIR na rzecz Użytkownika usługi polegającej na niezwłocznym przekazaniu przez KIR Użytkownikowi, Akceptantowi lub innemu podmiotowi informacji o złożeniu przez Płatnika nieodwołalnego zlecenia płatniczego od Dostawcy Płatnika, zwanej dalej „Usługą Paybynet”. Definicje § 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Agent rozliczeniowy - agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 poz. 2003, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o usługach płatniczych”, z którym Użytkownik lub Akceptant  zawarł umowę na obsługę Płatności; 2) Akceptant - podmiot, na Rachunek płatniczy którego jest dokonywana Płatność z wykorzystaniem Usługi Paybynet; Akceptant może ale nie musi być Użytkownikiem; 3) Dostawca Płatnika - bank lub inny dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, prowadzący rachunek płatniczy Płatnika; 4) Informacja o Płatności - zestaw informacji opisujących Płatność; 5) Płatnik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie płatnicze, z wykorzystaniem Usługi Paybynet, lub składająca Zlecenie obciążenia karty płatniczej  korzystając z usług Agenta rozliczeniowego;   6) Płatność - transfer środków pieniężnych; 7) Rachunek płatniczy - rachunek płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych; 8) System Paybynet - system teleinformatyczny KIR  obsługujący Usługę Paybynet; 9) System teleinformatyczny Agenta rozliczeniowego - system teleinformatyczny Agenta rozliczeniowego służący do obsługi, w tym autoryzacji, Płatności przy użyciu karty płatniczej; 10) System teleinformatyczny Dostawcy Płatnika - system bankowości elektronicznej lub inny system teleinformatyczny służący do obsługi Płatnika przez Dostawcę Płatnika, w szczególności w celu prezentowania i autoryzacji treści Zlecania płatniczego; 11) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z KIR umowę o korzystanie z Usługi Paybynet; 12) Transakcja płatnicza - transakcja płatnicza w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych; 13) Zlecenie obciążenia karty płatniczej - oświadczenie Płatnika lub innego pomiotu zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej; 14) Zlecenie płatnicze - oświadczenie Płatnika skierowane do Dostawcy Płatnika zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej.
 
Ogólne zasady świadczenia Usługi Paybynet § 3. 1. Usługa Paybynet jest świadczona przez KIR na rzecz Użytkownika na podstawie umowy o korzystanie z Usługi Paybynet, zwanej dalej „Umową”. 2. Usługa Paybynet obejmuje w szczególności: 1) przekazanie do Dostawcy Płatnika Informacji o Płatności w celu zaprezentowania Płatnikowi danych Zlecenia płatniczego w ramach systemu teleinformatycznego Dostawcy Płatnika; 2) przekazanie do Agenta rozliczeniowego Informacji o Płatności w celu zaprezentowania Płatnikowi danych zlecenia obciążenia karty płatniczej w ramach systemu teleinformatycznego Agenta rozliczeniowego; 3) przekazanie Użytkownikowi, Akceptantowi lub innemu podmiotowi wskazanemu zgodnie z Umową informacji o złożeniu przez Płatnika nieodwołalnego Zlecenia płatniczego; 4) przekazanie Użytkownikowi, Akceptantowi lub innemu podmiotowi wskazanemu zgodnie z Umową informacji o złożeniu Zlecenia obciążenia karty płatniczej. 3. Środki pieniężne każdej Płatności wykonanej przez Płatnika za pośrednictwem Dostawcy Płatnika przekazywane są bezpośrednio z Rachunku płatniczego Płatnika na Rachunek płatniczy Użytkownika lub Akceptanta zgodnie z dyspozycją Użytkownika lub w inny uzgodniony z Dostawcą Płatnika i Użytkownikiem sposób, z tym że na żadnym etapie KIR nie wchodzi w ich posiadanie. 4. Środki pieniężne każdej Płatności wykonanej przez Płatnika za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego są przekazywane zgodnie z zasadami obowiązującymi u Agenta rozliczeniowego. KIR nie świadczy w tym zakresie żadnych usług na rzecz Płatnika. 5. Usługa Paybynet jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219). 6. Usługa Paybynet nie jest usługą płatniczą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Zasady funkcjonowania Systemu Paybynet § 4. 1. System Paybynet jest dostępny w trybie 24/7/365 z tym, że KIR zastrzega sobie prawo do jego niedostępności w przypadkach awarii lub przerw technicznych. KIR dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne występowały wyłącznie w soboty i niedziele lub w późnych godzinach nocnych w dni robocze. 2. Dostępność Usługi Paybynet nie jest równoznaczna: 1) z dostępnością systemu teleinformatycznego Dostawcy Płatnika ani możliwością autoryzacji Zlecenia płatniczego; 2) z dostępnością systemu teleinformatycznego Agenta rozliczeniowego ani możliwością autoryzacji Zlecenia obciążenia karty płatniczej. 3. Zasady autoryzacji Zleceń płatniczych są określane przez Dostawców Płatnika. 4. Zasady autoryzacji Zleceń obciążenia karty płatniczej są określane przez Agenta rozliczeniowego lub inne podmioty związane z obsługą kart płatniczych. 5. Usługa Paybynet nie służy do inicjowania Zlecenia płatniczego ani wspierania jego autoryzacji przez Płatnika. 6. KIR publikuje na stronie internetowej www.paybynet.pl informacje o wymaganiach technicznych, jakie – w celu dokonania Płatności – musi spełniać system i oprogramowanie Płatnika. 7. Właściwe wyświetlanie stron oraz bezproblemowe korzystanie z Systemu Paybynet wymaga spełnienia przez system i oprogramowanie Płatnika minimalnych wymagań technicznych, o których Płatnik będzie informowany przed skorzystaniem z Usługi Paybynet. Ochrona danych i komunikacji § 5. 1. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać Płatnikowi możliwości zlecenia – z wykorzystaniem Usługi Paybynet – Płatności z tytułu czynności niezgodnych z prawem lub zabronionych.  2. Użytkownik może przekazać do KIR dane osobowe Płatnika w celu wykonania Usługi Paybynet. W takim przypadku przekazanie następuje w trybie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a KIR niezwłocznie wykona wobec Płatnika obowiązek informacyjny. 3. Płatnik, Dostawca Płatnika, Agent Rozliczeniowy ani Użytkownik czy Akceptant nie ma prawa dostarczać za pośrednictwem Systemu Paybynet treści o charakterze bezprawnym. 4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, dotyczy również dostarczania niezamówionej informacji handlowej (w tym obejmującej treści marketingowe i reklamowe) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219).
5. W przypadku udostępnienia możliwości korzystania z Usługi Paybynet przez inny podmiot Użytkownik lub Akceptant zobowiązani są do zapewnienia, że podmiot ten będzie stosował się do postanowień ust. 1 - 4. Obsługa informacyjna § 6. 1. Informacji związanych z funkcjonowaniem Usługi Paybynet udziela Departament Kontaktu z Klientami i Operacji KIR oraz pracownicy placówek KIR. Dane teleadresowe Departamentu Kontaktu z Klientami i Operacji KIR i placówek KIR są dostępne na stronie internetowej www.kir.pl oraz www.paybynet.pl. 2. Obsługa informacyjna obejmuje: 1) udzielanie informacji na temat Usługi Paybynet; 2) przekazywanie informacji o awarii i ewentualnych problemach w komunikacji pomiędzy: KIR – Dostawca Płatnika, KIR – Agent rozliczeniowy oraz KIR – Użytkownik, Akceptant lub inny podmiot wskazany w Umowie. Obsługa reklamacyjna § 7. 1. Reklamacje oraz wszelką korespondencję związaną z Usługą Paybynet należy kierować do Departamentu Kontaktu z Klientami i Operacji KIR. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania listy osób wyznaczonych do zgłaszania reklamacji na Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do Umowy. 2. Reklamacje Użytkownika należy zgłaszać na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie po stwierdzeniu niewłaściwego działania Usługi Paybynet, ale nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia przekazania przez Użytkownika Informacji o Płatności, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy braku przekazania Użytkownikowi informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lub 4 – nie później niż 7 dni licząc od dnia przekazania przez Użytkownika Informacji o Płatności.  3. Zgłoszenie reklamacji Użytkownika powinno zawierać nazwę i adres Użytkownika, nazwisko osoby reklamującej, przyczynę reklamacji, dane do kontaktu telefonicznego, podpis Użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej (w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej), numer identyfikujący w jego systemie Płatność, której reklamacja dotyczy, oraz inne dane umożliwiające zidentyfikowanie danej Płatności.  4. Reklamacje będą rozpatrzone przez KIR w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania danej reklamacji, spełniającej wymogi określone w ust. 2 i 3. 5. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku opóźnienia Dostawcy Płatnika w rozpatrzeniu zapytania o przyczyny niewykonania lub niewłaściwego wykonania Płatności. O przyczynach opóźnienia KIR będzie informować Użytkownika.
 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć